اضافه کردن جواب به سؤال آزمون

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۴:۴۰:۵۰


(پس از افزودن سوال و زدن دکمه ارسال) در پایین کادر متن سوال، یک کادر دیگر برای شما ظاهر می شود. جواب را در کادر افزودن سوال می نویسید و روی افزودن سوال می زنید.

با توجه به اینکه  سوال  چهارگزینه ای می باشند، چهار مرتبه این کار را تکرار می کنید. دقت کنید که در ابتدا تمامی جواب ها در حالت "نادرست" قرار دارند. در قسمت "صحیح" روی دکمه "نادرست" جوابی که صحیح  می باشد بزنید تا گزینه صحیح مشخص گردد. حال شما یک سوال و جواب اضافه کرده اید. می توانید سوال بعدی را اضافه نمائید یا اینکه پایان را انتخاب کنید.


پیمایش در مستندات