استفاده از نشانگر

۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۲۳:۱۹:۳۸


هنگام ضبط آموزش، و پس از زدن روی دکمه ضبط، در صورت موجود نبودن قلم گوشی یا موس، می توانید با قراردادن انگشت روی دایره موجود روی صفحه و کشیدن دایره زیر خط مورد نظر، (دایره به فلش تغییر پیدا می کند) و به محلی که در حال تدریس یا روخوانی هستید اشاره نمائید.

دقت شود که پس از اتمام ضبط و بازبینی آموزش، به همان صورت نشانگر قلم یا موس نمایش داده می شود.


پیمایش در مستندات