توقف موقت در هنگام ساخت جزوه

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۳:۲۴:۴۶


در هنگام ضبط آموزش ممکن است نیاز داشته باشید روند ضبط عملیات را موقتاً متوقف کنید و سپس دوباره عملیات ضبط را ادامه دهید.

برای اینکار در هنگام  ضبط می توانید با زدن بر روی دکمه (علامت توقف) عملیات ضبط را متوقف کنید و با زدن برروی (علامت توقف) عملیات ضبط را ادامه دهید ( نوار قرمز رنگ پایین نیز وضعیت ضبط را نمایش می دهد.)


پیمایش در مستندات